w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla zadania pn.: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zagospodarowanie terenu w Krzczonowicach” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Wykonanie altany – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 w miejscowości Łukawica

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie ”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Wykonanie zagospodarowania terenu w ramach zadania „Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym – adaptacja projektu budowlanego”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zagospodarowanie placu zabaw – sołectwo Poddębowiec” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Udrożnienie rowów przy drodze prowadzącej do przysiołka Krzewiny – Oględów – sołectwo Oględów” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Budowa placu rekreacyjno sportowego w Staszowie – budowa placu zabaw”

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce działającej pod firmą: „Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do przekazania lokalu nr 1 w budynku A położonym w Staszowie, przy ul. Szkolnej 14

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Staszów” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach Programu Dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego pn. „Pracownia Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej w Szkole Podstawowej”

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa ulicy Parkowej w Staszowie – przebudowa chodnika.”

Treść zarządzenia

w sprawie wyznaczenia Redaktora Naczelnego pisma samorządowego „Monitor Staszowski”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego w Wiśniowej na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem” wraz z robotami dodatkowymi”

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa Zalewu nad Czarną – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa ulicy Polnej w Staszowie – zmiana projektu wykonawczego na rozbudowę ul. Polnej.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie chodnika przy ulicy Poprzecznej w Kurozwękach-sołectwo Kurozwęki"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Udrożnienie rowów wraz z wymianą przepustów przy drogach gminnych – sołectwo Krzczonowice” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zagospodarowanie gruntu należącego do gminy Staszów pod teren rekreacyjno – sportowy – sołectwo Wiśniowa” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Wykonanie piłkochwytów przy boisku w Jasieniu” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce działającej pod firmą: "Zdrowie Koniemłoty - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla dokonania weryfikacji i odbioru Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Poprawa jakości usług publicznych – rozwój e-społeczeństwa"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: Zadanie nr 1 „Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie - II etap.” Zadanie nr 2 „ Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie”, „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Staszowie”, „Przebudowa drogi Golejów Jezioro na działce nr ewid. 1.6195/2 w Staszowie ”, Odbudowa drogi gminnej „Zagrody-Wola Osowa”(stary Nr 003756T, Nr 385043T) dł. 365 mb. od km 0+000 do km 0+365”, „ Budowa ulicy Na Kępie w Staszowie ”, „Odbudowa drogi gminnej ul. Na Kępie dł. 247 mb. od km 0+000 do km 0+247 w Staszowie – II etap ”, „Przebudowa ulicy Nowej w Staszowie.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznej „Magiczny Dywan” do Żłobka w Staszowie, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH plus” realizowanego w 2017 roku"

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2017 roku

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do przejęcia - przekazania majątku Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 127/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Wiązownica Mała

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, zmienionego Zarządzeniem Nr 57/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 18 do Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Budowa altany przy ZPO PSP i P w Mostkach” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie rowów w miejscowości Grzybów – sołectwo Grzybów” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia do kuchni Żłobka w Staszowie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH plus” realizowanego w 2017 roku"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej – sołectwo Koniemłoty” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 385067 T (stary numer 003780 T) Wólka Żabna-przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999 oraz od km 0+999 do km 1+059.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Wzmocnienie schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów„

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: „ Modernizacja targowiska w Staszowie”

Treść zarządzenia