w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na żłobek i klub dziecięcy – zakup wyposażenia”. ­ Zakup i dostawa wyposażenia Żłobka i Klubu Dziecięcego „Wesoły Pajacyk” w Staszowie w sprzęt RTV

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie bieżących prac remontowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów – usunięcie przecieków poprzez zabezpieczenie kominów papą termozgrzewalną, usunięcie wykwitów oraz malowanie pomieszczeń w których wystąpiły przecieki – III pietro

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zakup elementów placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą Czajków Północny” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 w miejscowości Wiązownica Kolonia

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-przebudowa ulic na osiedlu Na Stoku w Staszowie I etap .”

Treść zarządzenia

w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w 2017 r. w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów na zadanie: „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych”

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie Nr 201/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP)

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Staszowie ul. Kilińskiego 20”

Treść zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Utwardzenie wytyczonej drogi (wygonu) – sołectwo Wiązownica Duża” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania: Wykonanie przeglądów w budynkach stanowiących własność gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 w miejscowości Czernica

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 03.06.2014 r. w sprawie: Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”
zadanie nr 1 tj: Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej – sołectwo Stefanówek
zadanie nr 2 tj: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na świetlicę wiejską w Zagrodach z zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej – sołectwo Zagrody w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zakup i montaż przęseł ogrodzeniowych dla działki gminnej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 w miejscowości Ziemblice

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2017 roku

Treść zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przyjęcia projektu „Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenie - Program współpracy

W sprawie powołania Zespołu ds Ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025

Treść zarządzenia

W sprawie uchylenia Zarządzenia nr 135 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 lipca 2014. w sprawie powołania Zespołu ds Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025 oraz uchylenia Zarządzenia nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 9 stycznia 2015 w sprawie powołania Zespołu ds Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Dostosowanie pomieszczeń budynku OSP w Niemścicach do potrzeb Placówki Wsparcia „Jutrzenka” w Staszowie, Filia w Niemścicach”

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji ds odbioru końcowego zadania pn: Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn: „Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021”.

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji ds odbioru końcowego zadania pn: Przebudowa ogrodzenia stadionu od strony zachodniej przy płycie boiska treningowego w ramach zadania „Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla zadania pn.: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zagospodarowanie terenu w Krzczonowicach” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Wykonanie altany – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 w miejscowości Łukawica

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie ”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Wykonanie zagospodarowania terenu w ramach zadania „Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym – adaptacja projektu budowlanego”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zagospodarowanie placu zabaw – sołectwo Poddębowiec” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Udrożnienie rowów przy drodze prowadzącej do przysiołka Krzewiny – Oględów – sołectwo Oględów” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Budowa placu rekreacyjno sportowego w Staszowie – budowa placu zabaw”

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce działającej pod firmą: „Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do przekazania lokalu nr 1 w budynku A położonym w Staszowie, przy ul. Szkolnej 14

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Staszów” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach Programu Dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego pn. „Pracownia Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej w Szkole Podstawowej”

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa ulicy Parkowej w Staszowie – przebudowa chodnika.”

Treść zarządzenia

w sprawie wyznaczenia Redaktora Naczelnego pisma samorządowego „Monitor Staszowski”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego w Wiśniowej na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem” wraz z robotami dodatkowymi”

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa Zalewu nad Czarną – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Treść zarządzenia