W sprawie powołania Komisji d/s odbioru usługi edukacyjnej w zakresie szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą „INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji ustalającej wartość nieruchomości gruntowych

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść zarządzenia

Załączniki do zarządzenia

w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2018 roku.

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu administracji publicznej pn. Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Staszów- rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwachrolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „„Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730”- opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu gwarancyjnego zadania pn: „Budowa altany – sołectwo Niemścice”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu gwarancyjnego zadania pn: „Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione w Oględowie” wraz z zamówieniem dodatkowym

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

W sprawie powołania Komisji ds odbioru końcowego zadania pn: Wykonanie aktualizacji studium wykonalności, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania pn: „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zadanie Nr 1 „Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie – aktualizacja oraz opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Słonecznej w kierunku ulicy Rakowskiej wraz z odprowadzeniem wód opadowych.”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasad przeznaczenia środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Głęboka  termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”

Treść zarządzenia

w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z  ZakładowegoF unduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasad przeznaczania środków Funduszu na poszczególnecele i rodzaje działalności socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie wskazani a kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębi orstwoGospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2018  rokuokreślonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia

w sprawie wyboru o fert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w   2018 rokuokreślonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na działce o nr ewid. 364/3 i 364/8 w Woli Wiśniowskiej”

Treść zarządzenia

w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

Treść załączników do zarządzenia

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa na terenie działki nr 5786 w Staszowie Otwartej Strefy Aktywności” – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej“

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej "

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji korzystania z monitoringu miejskiego w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu  ofert na realizację zadania celu publicznegow 2018 r. w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów na zadanie:„Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych”

Treść zarządzenia

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Staszów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

Treść załączników

Informacja o wyniku naboru

w sprawie powołania Komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2018 roku

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla inspektora ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników majątkowych znajdujących się w obiektach akademickich przy ul. Szkolnej 14 stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: Program zdrowotny
dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2018-2022 wśród dzieci poniżej drugiego roku życia zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia wraz z załącznikami

Link do Programu polityki zdrowotnej

Informacja o wyniku konkursu ofert

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

Treść załączników do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników majątkowych  stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia