O G Ł O S Z E N I E

W dniu 24 września 2020 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Staszowie odbędzie się XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 września 2020 r.
4. Okolicznościowe wystąpienia w tym:
a) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Jana Pawła II – Papieża Patronem Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 278/20.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 279/20,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 – projekt nr 280/20,
c) ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez gminę Staszów – projekt nr 276/20,
d) zmiany Uchwały Nr VII/32/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.:”Kompleksowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE – projekt nr 277/20,
e) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu – projekt nr 273/20,
f) zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie – projekt nr 281/20.
6. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 10 sierpnia 2020 roku do 22 września 2020 roku.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz