OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów, a także w związku z Uchwałą nr XLV/369/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (zmienioną Uchwałą Nr LV/427/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2021 r.)
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030
Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 stanowić będzie, od chwili jej przyjęcia, istotny dokument samorządów partnerstwa MOF Staszowa, wskazujący kierunek rozwoju i kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Określa ona główne obszary, cele i kierunki polityki rozwoju MOF Staszowa.
Inicjatorem konsultacji społecznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.
Konsultacje społeczne skierowane są obowiązkowo do mieszkańców gminy Staszów oraz gmin partnerskich, tj. gminy Oleśnica i gminy Rytwiany, a także lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych (w tym organizacji pozarządowych i przedsiębiorców), sąsiednich gmin i ich związków, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dodatkowo włącza się w proces konsultacji Powiat Staszowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły”.
Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 18.05.2022 r. do 22.06.2022 r.
Konsultacje prowadzone są w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia MOF Staszowa”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia MOF Staszowa”.
c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w godzinach pracy Urzędu.
d) elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /7uv0r0v2ae/skrytka
2. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej na stronie internetowej gminy (www.staszow.pl/) i stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.staszow.pl/) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Staszów.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów w godzinach pracy Urzędu.
.
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
-Formularz konsultacyjny oraz Strategia dostępne będą od dnia 18.05.2022 r.:
w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów, w sekretariacie oraz dzienniku podawczym, w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
Staszów (www.bip.staszow.pl/) i na stronie internetowej gminy (www.staszow.pl/).
Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej gminy oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
/-/ Leszek Kopeć

Treść ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji [wersja pdf]

Treść strategii MOF [wersja pdf]

Formularz zgłaszania uwag [wersja pdf]

Formularz zgłaszania uwag [wersja docx]