w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Treść uchwały