w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/403/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego