w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego