Kierownik - Sylwia Dyl

tel: 15 864 83 23

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 121 - I piętro

Do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:
1. dokonywania zameldowań i wymeldowań na pobyt stały oraz na pobyt czasowy,
2. prowadzenie zbiorów meldunkowych,
3. prowadzenia zbioru danych osobowych PESEL,
4. prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie przygotowania decyzji meldunkowych,
5. udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych,
6. wprowadzania danych dotyczących wydanych dowodów osobistych do zbioru danych osobowych PESEL,
7. prowadzenia rejestru wyborców,
8. sporządzania spisu wyborców,
9. wydawania dowodów osobistych,
10. zakładania kopert osobowych i prowadzenie ich archiwum,
11. prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
12. pośredniczenia w przyjęciu wniosku o nadanie numeru PESEL dla osoby obowiązanej na podstawie innych przepisów do posiadania numeru PESEL,
13. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
14. przyjmowania i przekazywania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
15. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
16. naliczania i dokonywania wymiaru opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
17. rezygnacji, wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
18. zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych,
19. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji.
W zakresie spraw społecznych:
1. nadzór i współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
2. nadzór i współpraca z Centrum Integracji Społecznej,
3. nadzór i współpraca z Placówką Wsparcia Dziennego Świetlica „Jutrzenka”.
W zakresie zdrowia:
1. realizacja polityki zdrowotnej dotyczącej gminy,
2. współpraca z Radą Społeczną w zakresie opiniowania statutu i regulaminu miejsko - gminnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
3. opiniowanie na wniosek Zarządu Powiatu rozkładu godzin pracy aptek na terenie gminy,
4. sporządzanie programów opieki zdrowotnej, realizacja oraz ocena realizacji w oparciu o rozpoznane potrzeby i stan zdrowia mieszkańców gminy,
5. nadzór nad NZOZ „Zdrowie Koniemłoty” Sp. z o.o.,
6. nadzór nad MGSPZOZ w Staszowie wraz z wiejskimi ośrodkami zdrowia,
7. współpraca ze Staszowskim Centrum Medycznym Sp. z o.o.