rosnących na działce o nr ewid. 103 obręb ewid. Dobra

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną