w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy "B" i "C" w Grzybowie

Treść uchwały

stwierdzona nieważność uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak:IN-III.4131.75.2015 z dnia 30.07.2015 r.