stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Zmiana sposobu użytkowania magazynu na halę produkcyjną biomasy (paletu brykietowego)".

Treść ogłoszenia postanowiania wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.