Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. wspierania rozwoju przedsiębiorczości należy w szczególności:
1) współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego oraz innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami wspierającymi rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Staszów,
2) czynne uczestnictwo w pracach i spotkaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Staszów,
3) organizowanie przedsięwzięć zmierzających do utworzenia Staszowskiej Strefy Przemysłowej,
4) zapewnienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w pracach planistycznych poprzez:
a) opiniowanie wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planu miejscowego oraz wniosków dotyczących zmiany studium,
b) opiniowanie, przed przedłożeniem do rozstrzygnięcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, propozycji:
- rozpatrzenia uwag dotyczących projektu studium,
- rozpatrzenia wniosków do planu miejscowego,
- rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu miejscowego, z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami prawa;
c) sporządzanie wniosków i opinii niezbędnych dla oceny postępów prac planistycznych,
5) współdziałanie z wydziałami merytorycznymi przy realizacji zadań wynikających z uchwały Nr X/77/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015 – 2025,
6) inicjowanie i koordynowanie nowych przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Staszów,
7) ścisła współpraca z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Biurem Pozyskiwania Środków Finansowych oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa,
8) bieżąca współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Staszów w przedmiocie swojego działania,
9) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w przedmiocie swojego działania,
10) przygotowywanie ocen, analiz i opinii dla Burmistrza Miasta i Gminy Staszów dotyczących problematyki rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Staszów,
11) przygotowywanie i parafowanie pism o charakterze organizacyjnym w zakresie swojej właściwości,
12) wykonywanie zadań Zespołu Obsługi Inwestora.