w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.:
„Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198
w Czajkowie Południowym”

Treść zarządzenia