w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego