w sprawie przystąpienia Gminy Staszów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)

Treść uchwały