w sprawie przyjęcia Planu Działań dla zadania pn.: „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Staszów” planowanego do realizacji w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020

Treść uchwały