w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2018  rokuokreślonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia