w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2018

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego