Kierownik: Henryka Skowron - Skarbnik

tel 15 864 83 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 112 - I piętro

Z-ca kierownika ds. budżetu i finansów - Renata Wiatrowska

tel. 15 864 83 63

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 113 - I piętro

Z-ca kierownika ds. dochodów - Anna Kwasek

tel. 15 864 83 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokór nr 206 - II piętro


W strukturze Wydziału Finansowego wyodrębnia się Referat podatków i opłat.
1. Do zadań Referatu podatków i opłat należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj.:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku rolnego,
c) podatku leśnego,
d) podatku od środków transportowych,
e) opłaty od posiadania psów,
f) opłaty targowej,
g) opłaty skarbowej,
h) opłaty za odpady komunalne.
2) sporządzanie decyzji w sprawie wymiaru podatku,
3) rozpatrywanie spraw dotyczących odwołań podatników od otrzymanych decyzji,
4) weryfikowanie składanych przez podatników deklaracji i informacji,
5) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach stwierdzenia niezgodności danych wynikających z informacji podatnika bądź deklaracji, a stanem faktycznym,
6) rozpatrywanie spraw związanych z ulgami w podatkach (odraczanie, umarzanie, rozkładanie na raty),
7) prowadzenie księgowości podatkowej,
8) prowadzenie monitoringu i spraw związanych z windykacją należnościpodatkowych,w tym:
a) naliczanie odsetek za zwłokę,
b) wystawianie upomnień,
c) wystawianie tytułów egzekucyjnych,
d) ustanawianie zabezpieczeń,
9) współdziałanie z instytucjami egzekucyjnymi.
10) wystawiania zaświadczeń o:
a) nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
b) stanie majątkowym,
c) wysokości zaległości podatkowych podatników,
d) czasookresie płatności podatków zbywającego,
e) pomocy de minimis,
f) wysokości zobowiązań spadkodawcy,
g) wielkości użytków rolnych.
11) pobieranie opłaty skarbowej oraz kontrola prawidłowości jej poboru na terenie gminy,
12) przygotowywanie projektów uchwał organów Gminy w sprawach należących do właściwości referatu Podatków.
Referatem kieruje Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego.
2. księgowość budżetowa:
1) obsługa finansowo - księgowa wydziałów objętych innymi częściami budżetu w zakresie ustalonym przez Burmistrza oraz funduszy celowych i specjalnych,
2) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
3) prowadzenie spraw kasowych,
4) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnego dla przestrzegania zasad rachunkowości,
5) współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,
6) sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Gminy w ujęciu liczbowym,
7) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej organu finansowego,
8) sporządzanie zbiorczego bilansu z wykonania budżetu miasta,
9) sporządzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego,
10) bieżąca ewidencja budżetu Gminy i realizacja dyspozycji płatniczych,
11) prowadzenie obsługi finansowej funduszy będących w dyspozycji Gminy,
12) opracowywanie obligatoryjnych sprawozdań rocznych i półrocznych z realizacji budżetu,
13) opracowywanie bieżących analiz i informacji dotyczących sytuacji finansowej Gminy, w tym z zakresu i zaawansowania realizacji zadań rzeczowych,
14) kontrola wydatkowania środków przekazanych z budżetu gminy w formie dotacji celowych,
15) sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań budżetowych przez wszystkich dysponentów finansowych z punktu widzenia zgodności z budżetem, układem wykonawczym i zasadami dyscypliny finansowej, w tym dokonywanie analiz w zakresie prawidłowości składanych wniosków dotyczących zmian w budżecie, ich opiniowanie i przygotowywanie stosownych projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Staszów,
16) przygotowywanie informacji i innych materiałów zleconych przez Burmistrza,
17) opracowywanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla Gminy,
18) sporządzanie projektu rocznego budżetu Gminy i jej jednostek pomocniczych oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia,
19) bieżące realizowanie budżetu oraz okresowe informowanie organów Gminy o przebiegu tej realizacji,
20) przygotowywanie projektów uchwał organów Gminy w sprawach należących do właściwości Wydziału Finansowego,
21) opracowywanie i realizacja planów finansowych objętych częścią budżetu właściwą dla Wydziału Finansowego,
22) przekazywanie uchwał organów Gminy i innych materiałów Regionalnej Izbie Obrachunkowej, stosowanie do obowiązujących przepisów,
23) przygotowywanie w terminie do 31 maja roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków, wniosków o zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach funduszu sołeckiego na podstawie informacji o realizacji funduszu przekazywanych przez wydziały merytoryczne,
24) księgowanie w systemie informatycznym danych związanych ze sprzedażą, zamianą, oddaniem w wieczyste użytkowanie, dzierżawą, najmem,
25) bieżąca windykacja należności zaległego czynszu z tytułu dzierżawy, najmu, bezumownego użytkowania, opłat z tytułu wieczystego użytkowania, wysyłanie wezwań, naliczanie odsetek za zwłokę.