Kierownik: Jolanta Klimek

tel. 15 864 83 47

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 14 - parter

W ramach Wydziału wyodrębnia się referat gospodarki odpadami komunalnymi.
Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:
1. Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Staszowie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań gminy,
2) prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
3) przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów,
4) kontrola realizacji umowy zawartej z firmą wywozową na usługi odbierania i transportu odpadów,
5) przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
7) bieżąca analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
8) kontrola realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy oraz aktów prawa miejscowego,
9) prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,
10) przyjmowanie sprawozdań podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości,
11) sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa, rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
12) udzielanie zezwoleń na odbiór i transport nieczystości ciekłych,
13) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
14) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
15) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta i gminy,
16) utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych,
17) udzielenie zezwoleń na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
18) zbieranie, transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt,
19) wyznaczanie obszarów i terminu przeprowadzenia deratyzacji.
2. Realizacja zadań określonych ustawą o odpadach tj.:
1) opiniowanie wniosków o wydanie przez Starostę Powiatu Staszowskiego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zezwoleń w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
2) przedkładanie informacji Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
3) prowadzenie postępowań administracyjnych o wydanie decyzji nakazujących usuwanie odpadów zgromadzonych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.
Referatem kieruje zastępca Kierownika Wydziału.
W zakresie infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska
1. prowadzenie spraw w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym opiniowanie taryf, planu i regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także opiniowanie lokalizacji przyłączy,
2. organizacja, nadzór i koordynacja akcji zimowej odśnieżania dróg i ulic gminnych,
3. współdziałanie w zaopatrzeniu miasta w energię elektryczną, cieplną i gaz,
4. udział w prowadzeniu akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof,
5. dekorowanie miasta z okazji świat i rocznic,
6. prowadzenie rejestru reklam i spraw związanych z umieszczaniem reklam na nieruchomościach stanowiących mienie komunalne z wyłączeniem objętych ustawą o drogach publicznych,
7. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
8. przeprowadzanie okresowych kontroli i utrzymanie stanu dróg, ulic, placów pod względem odpowiedniego ich oznakowania,
9. prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych,
10. utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w przypadku powierzenia obowiązku gminie przez Wojewodę,
11. zadania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym: prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
12. zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska tj.:
1) przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
2) sporządzanie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
3) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami.
13. Zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody tj.:
1) wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
2) wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
3) ustanawianie form ochrony przyrody na terenie gminy.
14. Zadania wynikające z ustawy Prawo wodne tj.:
1) wydawanie decyzji, nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom,
2) zatwierdzanie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną.
15. realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów”,
16. opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin,
17. nadzór nad bieżącym utrzymaniem i konserwacji zieleni miejskiej na terenach gminnych, w tym równie w pasach drogowych dróg gminnych oraz rekultywacja i realizacja spraw wycinki drzew i krzewów na powierzonych terenach,
18. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie zwierząt,
19. prowadzenie spraw dotyczących remontów pomników pamięci narodowej,
20. wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób:
1) taksówkami osobowymi,
2) pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami,
21. opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia, cofnięcia bądź zmiany lub wygaśnięcia licencji i zezwoleń na zarobkowy przewóz osób,
22. prowadzenie sprawozdawczości oraz okresowych analiz w zakresie liczby oraz rodzajów wydanych zezwoleń i uprawnień dotyczących spraw z zakresu transportu,
23. prowadzenie uzgodnień i koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy,
24. kontrola przewoźników wykonujących przewozy,
25. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym związanych z ewidencją, utrzymaniem przystanków autobusowych przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.