w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania

Treść uchwały

w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Treść uchwały

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Staszów na rok szkolny 2019/2020

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie i nadania statutu.

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego