w sprawie przyjęcia sprawozdań z działaności stałych i doraźnej Komisji Rady Miejskiej
w Staszowie za 2019 rok.

Treść uchwały

w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych

Treść uchwały

w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2020

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Staszów

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieuchomości

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz ustalenia cennika usług na Cmentarzu Komunalnym w Staszowie.

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego