w sprawie zmiany uchwały nr LIX/510/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Treść uchwały

w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług Grupa 5, 6, 7, 8, 9, 12 na terenie gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035

Treść uchwały

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania

Treść uchwały