w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/428/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Staszów oraz warunków i zasad korzystania z nich.

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Staszów porozumienia z powiatami opatowskim, staszowskim, sandomierskim i innymi gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 - 2030

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/571/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2022 r. dotyczącej udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu.

Treść uchwały