w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1 - Wydatki budżetu gminy na 2012 rok (zmiany)

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Staszów do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "PROPOL" Sp. z o. o. oraz nabycie udziałów.

Treść uchwały

w sprawie zmian nazw ulic

Treść uchwały

w sprawie zmian nazw ulic

Treść uchwały

w sprawie zmian nazw ulic

Treśc uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów.

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia planu nadzoru na złobkami i klubami dziecięcymi.

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym utworzonych przez Gminę Staszów.

Treść uchwały

w sprawie nadania statutu Klubowi Dziecięcemu w Staszowie.

Treść uchwały

Załącznik do uchwały - Statut Klubu Dziecięcego w Staszowie.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów.

Treść uchwały

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Treść uchwały

w sprawie zmiaru likwidacji Filii Przedszkola Nr 8 w Staszowie z Oddziałami Integracyjnymi i zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 8 w Staszowie w przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

Treść uchwały