w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie niewłaściwie prowadzonego postępowania administracyjnego.

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VII/36/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVIII/301/08 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gruntowej.

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2012

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Staszów

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie określenia wysokości wkładu własnego do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2012 rok

Treść uchwały

w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, sposobu ustalenia opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia o stanowieniu ich wysokości

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany do Uchwały Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów.

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie likwidacji Filii Przedszola Nr 8 w Staszowie z Oddziałami Integracyjnymi i przekształcenia Przedszkola Nr 8 w Staszowie w przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

Treść uchwały

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiązownicy Dużej będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej

Treść uchwały

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Smerdynie będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświetowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie

Treść uchwały

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiśniowej będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej

Treśc uchwały

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu przy odbudowie drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych położonej na terenie gminy Staszów.

Treść uchwały