w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/480/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2014

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargi na Uchwałę Nr XXXVIII/366/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Treść uchwały

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargi na Uchwałę Nr XXXV/337/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2013 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie określenia wysokości wkładu własnego do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2014 rok

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2013 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2013 rok

Treść uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2013 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego