w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Staszowie a Gminą Staszów w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych w Grzybowie gmina Staszów w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego