w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: "Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów"

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: "Remont pomieszczeń świetlicy" w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 w miejscowości Wiązownica Kolonia

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru I etapu zadania pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: "Zagospodarowanie placu za świetlicą" w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 w miejscowości Wiązownica Kolonia"

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników majątkowych Straży Miejskiej stanowiących własność Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn:
- "Budowa altany na placu zabaw - sołectwo Ponik";
- "Budowa altany – sołectwo Niemścice"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: "Przebudowa centralnego ogrzewania w świetlicy - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 w miejscowości Sielec

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2017 roku

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: "Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu "Renowacja Pałacu w Wiśniowej"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: "Zagospodarowanie gruntu należącego do gminy Staszów pod teren rekreacyjno – sportowy – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 w miejscowości Wiśniowa

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: "Kontrola stanu technicznego dróg"

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego II etapu zadania pn: "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru I części zadania pn: Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn: "Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Zadanie Nr 1„Przebudowa parkingu przy ul. H. Kołłątaja 4 w Staszowie.” Zadanie Nr 2 „Przebudowa ciągów pieszych przy budynku ul. H. Kołłątaja 4.”

Treść zarządzenia

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2017 roku

Treść zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia Konkursu Sportowiec Roku Gminy Staszów 2016

Treść zarządzania

Treść załącznika od zarządzenia - formularz zgłoszeniowy

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść zarządzenia

w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Staszów i jej jednostkach organizacyjnych ( jednostkach budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego)

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: "Opracowanie planu działań dla zadania pn.: Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego"

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: "Opracowanie projektu na zagospodarowanie placu zabaw oraz pozostałego terenu – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 w miejscowości Poddębowiec

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup przęseł ogrodzeniowych wraz z bramą i furtką dla działki gminnej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 w miejscowości Ziemblice

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 003839T w Wiązownicy Dużej od km 0+000 do km 0+730."

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Staszowie ul. Adamówka od km 0+000 do km 0+550."

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do przejęcia – przekazania majątku Klubu Dziecięcego w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej „Kurozwęki -Zielonki” nr 003750 T od km 0+000 do km 0+410.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa budynku Gminy w Staszowie" - dostosowanie do obowiązujących przepisów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Remont boiska i zagospodarowania terenu wokół boiska w zakresie elementów małej architektury” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 w miejscowości Wiązownica Duża

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Zadanie Nr 1 „Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Mickiewicza w Staszowie.” Zadanie Nr 2 „Przebudowa ciągów pieszych pomiędzy ulicami Wschodnia i Rajska w Staszowie.”

Treść zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – sołectwo Kopanina – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej."

Treść zarządzenia