w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości z zasobu Gminy Staszów na rzecz Kościoła Ewangelicko - Reformowanego tytułem nieruchomości zamiennych w celu zawarcia ugody przed Międzykościelną Komisję Regulacyjną w Warszawie

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę gminną

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2018

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Staszów na lata 2016–2020

Treść uchwały

w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2016

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego