w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz udzielenie bonifikaty

Treść uchwały

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia ich przebiegu

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Staszów z Powiatem Staszowskim, Gminą Szydłów i Gminą Rytwiany przy opracowaniu i realizacji projektu pod nazwą: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego."

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść uchwały

Link do treści aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

Treść uchwały