w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 -2015

Treść uchwały

Treść załącznika do uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie oraz w sprawie dopłaty do opłat za odprowadzanie ścieków

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółka Gminy z o.o. z siedzibą w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 3 na lata 2012-2014

Treść uchwały

Załącznik do uchwały

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

Treść uchwały

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Treść uchwały

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2012

Treść uchwały

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2011-2019

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załacznika nr 3