w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Staszów do wspólnej realizacji z Powiatem Staszowskim projektu pn. ,,Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie’’, w ramach Działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich’’ Osi priorytetowej 6,, Rozwój miast’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały