w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej, przy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Staszów osobom, o których w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały

 

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2017 rok.

Treść uchwały

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego