w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody

Treść uchwały

Akt opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego

Treść uchwały

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów.

Treść uchwały

Akt opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 - 2032"

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2019

Treść uchwały

Akt opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Treść uchwały

Akt opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść uchwały

Akt opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego