w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Treść uchwały

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2019 roku

Treść uchwały

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Treść uchwały

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Treść uchwały

w sprawie przystąpienia Gminy Staszów do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść uchwały