w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania

Treść uchwały

w sprawie utraty mocy uchwały nr LXVII/543/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej, przy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Staszów osobom, o których w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r., poz. 2369)

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu, IV Wydział Pracy na kadencję 2020 - 2023

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Staszowie na 2020 - 2023

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść uchwały

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Oględów

Treść uchwały

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Staszowie przy ulicy Krakowskiej

Treść uchwały