na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Grzybowie, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., oznaczonej nr ewidencyjnym 322/9 o pow. 0,3869 ha.

Treść ogłoszenia

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Grzybowie, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., oznaczonej nr ewidencyjnym 322/10 o pow. 1,2742 ha.

Treść ogłoszenia

Przedmiot zbycia: Nieruchomość położona w Staszowie przy ulicy Małopolskiej oznaczona numerem ewidencyjnym 1416/12 o powierzchni 3595 m.kw. - wartość brutto nieruchomości 171.000,00 złotych.

Dokument źródłowy pdf

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia

Przedmiot dzierżawy
Część działki położonej w Staszowie przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem ewidencyjnym 5784 o powierzchni 20 m.kw.
Wysokość czynszu dzierżawnego – 100,00 złotych miesięcznie oraz 23 % VAT – płatny do 10 dnia każdego miesiąca .
Dla powyższej działki w Sądzie Rejonowym w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1A/00040341/0, w której w dziale II jako właściciel ujawniona jest Gmina Staszów.
Przeznaczenie w Miejscowym Planie  Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla „Wschód” w Staszowie - obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Sposób zagospodarowania - działalność handlowa.
Działka przeznaczona jest do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat na rzecz właściciela obiektu handlowego zlokalizowanego na tej działce.


Burmistrz
/-/ mgr Leszek Kopeć

Link do dokumentu źródłowego [pdf]

Przedmiot dzierżawy: część działki położonej w Staszowie na osiedlu „Golejów” oznaczonej numerem ewidencyjnym 6194/24 o powierzchni 230 m.kw.

Dokument źródłowy pdf

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia

Przedmiot dzierżawy
Część działki położonej w Staszowie na osiedlu „Ogrody” oznaczonej numerem ewidencyjnym 5862/1 o ogólnej powierzchni 874 m.kw.
Powyższa działka użytkowana jest przez osoby fizyczne, które zlokalizowały na niej garaże oraz część gruntu wykorzystują na cele rekreacyjne i ogrodnicze. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego:
- 380,00 złotych oraz 23 % VAT od działki o powierzchni 85,80 m.kw., na której zlokalizowany jest garaż, plac manewrowy i ogródek.
Czynsz dzierżawny płatny jest w okresach kwartalnych ustalonych w umowie dzierżawy.
Dojazd do ww. działki umożliwia się przez działki nr nr 417/34 i 5862/2.
Część działki nr 5862/1 o powierzchni 222 m.kw. stanowiąca dojazd i plac manewrowy użytkowana jest wspólnie przez właścicieli 4 garaży.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów działka leży na terenie  przeznaczonym do uporządkowania istniejącego zagospodarowania i uzupełnienia zabudowy.
Grunt przeznaczony jest do bezprzetargowego wydzierżawienia na rzecz właściciela garażu i dotychczasowego użytkownika gruntu na okres 3 lat.

Burmistrz
/-/ mgr Leszek Kopeć

Link do dokumentu źródłowego [pdf]

Przedmiot dzierżawy


Części działki położonej w Staszowie przy ul. Krótkiej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1955:
- o powierzchni 60 m.kw. - wysokość czynszu dzierżawnego – 60,00 złotych rocznie oraz 23 % VAT
- o powierzchni 68 m.kw. - wysokość czynszu dzierżawnego - 68,00 złotych rocznie oraz 23 % VAT
- o powierzchni 66 m.kw. - wysokość czynszu dzierżawnego - 66,00 złotych rocznie oraz 23 % VAT
- o powierzchni 56 m.kw. - wysokość czynszu dzierżawnego – 56,00 złotych rocznie oraz 23 % VAT
– płatny do 31 marca każdego roku kalendarzowego.


Powyższe działki stanowią część pasa drogowego - ulica Krótka .
Dla działki nr 1955 w Sądzie Rejonowym w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1A/00040753/1,, w której w dziale II jako właściciel ujawniona jest Gmina Staszów.
Sposób zagospodarowania – cele rekreacyjne (poszerzenie działek budowlanych) z możliwością ogrodzenia.
Działki przeznaczone są do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 latprzylegających do nich nieruchomości.

Link do dokumentu źródłowego