współfinansowanego z RPO WŚ 2014-2020 EFS Poddziałanie: RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”. Część nr 3 - „Zakup i dostawa materiałów i sprzętu biurowego na potrzeby realizacji projektu „INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@” (powtórzenie postępowania)

realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”

wspófinansowanego z Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” (powtórzenie postępowania, dotyczy części nr 2 - „Dostawa bramy stałociśnieniowej i namiotu ekspresowego)"

realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym"

wspófinansowanego z Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (powtórzenie
postępowania, dotyczy: części nr 2- „Dostawa bramy stałociśnieniowej i namiotu ekspresowego” , części nr 3- „Dostawa oświetlenia scenicznego i agregatu prądotwórczego”)

wspófinansowanego z Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Poddziałanie: RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”.  Część Nr 4 - „Dostawa oraz montaż regałów przesuwnych – jezdnych w pomieszczeniu adaptowanym na archiwum Urzędu Miasta i Gminy Staszów na potrzeby realizacji projektu „INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@”

realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym"

Poddziałanie: RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”. Część nr 2 - „Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu „INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@”

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 – przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów

w Gaju Koniemłockim od km 0+000 do km 0+653”, „Zadanie nr 4 „Remont drogi gminnej nr 385230T ul. Ponicka w Kurozwękach od km 0+000 do km 0+150”

realizowane w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” (powtórzenie postępowania)