OGŁOSZENIE

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowania (Dz. U. 2015 poz. 1744 z późn. zm.) oraz obowiązującą w Spółce procedurą informuje, że podjął działania mające na celu przekazanie do zarządzania lub likwidację przejazdu kolejo-drogowego kat. "D" w km 53,362 (numer identyfikacyjny - 070 053 362) linii kolejowej nr 70 Włoszczowice - Chmielów w ciągu drogi wewnętrznej (niepublicznej) w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach oczekuje na zgłoszenie się potencjalnego przyszłego użytkownika, który wyrazi zgodę na podpisanie umowy na użytkowanie przejazdu.

Ze względu na zapewnienie należytego stopnia bezpieczeństwa, przejazd może funkcjonować wyłącznie jako niepubliczny, kategorii "F".

W przypadku braku zgłoszenia wyrażającego chęć podpisania umowy w ciągu 30 dni od wywieszenia komunikatu, Zakład Linii Kolejowych w Kielcach wdroży dalszą procedurę, mającą na celu fizyczną likwidację przejazdu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska pod numerem tel: 48 41 27 86 583, 48 41 27 86 897 lub pisemnie na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

Zakład Linii Kolejowych w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45

25-502 Kielce

Tekst źródłowy