Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 oraz art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późń. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: IKOŚ.6220.09.2020.II z dnia 21.10.2020r. prostującego omyłkę pisarską powstałą w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Staszów znak: IKOŚ.6220.09.2020.II z dn. 24.09.2020r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową, o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 252 obręb ewid. 0011 Krzywołęcz, w miejscowości Krzywołęcz, gmina Staszów”.
Stronami w niniejszym postępowaniu są: wnioskodawca, podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w odległości 100 m od granic tego terenu – dz. o nr ewid. 252, 206/5, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 237, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255/1 – obręb Krzywołęcz, oraz dz. o nr ewid. - 218,m 219, 220, 221, 222, 1341 – obręb Grzybów.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, w godzinach 7:00 – 15:00.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Z up. BURMISTRZA
dr Ewa Kondek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Dokument źródłowy pdf