Informacja o wydaniu zarządzenia nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnai 16 marca 2021 roku w sprawie wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

Link do opublikowanego zarządzenia