EMISJA OBLIGACJI 2022

UCHWAŁA O EMISJI OBLIGACJI
Uchwała Nr LXXVI/609/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3.11.2022 roku 2022 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

AKTUALNA UCHWAŁA: BUDŻETOWA, WPF ORAZ PIERWOTNE UCHWAŁY BUDŻETOWA I WPF
Uchwała Nr LX/505/2021Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok
Uchwała Nr LX/504/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035.
Uchwała Nr LXXVI/610/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3.11.2022 roku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.
Uchwała Nr LXXVI/609/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3.11.2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2037.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY:
Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Staszów za 2020 rok
Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Staszów za 2021 rok

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE GMINY:
4.I. Sprawozdania za 2019 rok:
Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o Nadwyżce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Należności oraz Wybranych Aktywów Finansowych jednostki samorządu - wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku.
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według Tytułów Dłużnych oraz Poręczeń i Gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku.
Rb-27S Roczne Sprawozdanie z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.
Rb-28S Roczne Sprawozdanie z Wykonania Planu Wydatków Budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.

4.II. Sprawozdania za 2020 rok:
Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o Nadwyżce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Należności oraz Wybranych Aktywów Finansowych jednostki samorządu - wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku.
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według Tytułów Dłużnych oraz Poręczeń i Gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku.
Rb-27S Roczne Sprawozdanie z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020.
Rb-28S Roczne Sprawozdanie z Wykonania Planu Wydatków Budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020.

4.III. Sprawozdania za 2021 rok:
Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o Nadwyżce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Należności oraz Wybranych Aktywów Finansowych jednostki samorządu - wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku.
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według Tytułów Dłużnych oraz Poręczeń i Gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku.
Rb-27S Roczne Sprawozdanie z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021.
Rb-28S Roczne Sprawozdanie z Wykonania Planu Wydatków Budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021.

4.IV. Sprawozdania za III kwartał 2022 roku:
Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o Nadwyżce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Należności oraz Wybranych Aktywów Finansowych jednostki samorządu - wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku.
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według Tytułów Dłużnych oraz Poręczeń i Gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku.
Rb-27S Miesięczne Sprawozdanie z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022.
Rb-28S Miesięczne Sprawozdanie z Wykonania Planu Wydatków Budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022.

OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
Uchwała nr 54/2022 z dnia 13.04.2022r VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.
Uchwała nr 66/2021 z dnia 26.04.2021r VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.
Uchwała nr 185/2021 z dnia 13.12.2021r VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok
Uchwała nr 187/2021 z dnia 13.12.2021r VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022 – 2035.
Uchwała nr 30/2022 z dnia 3.02.2022r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok
Uchwała nr 29/2022 z dnia 3.02.2022r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Staszów.

Uchwała nr 100/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2022 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA O POSIADANYCH AKCJACH, UDZIAŁACH W INNYCH PODMIOTACH
Informacja o posiadanych akcjach, udziałach.

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
Informacja o zaciągniętych kredytach pożyczkach.

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH
Informacja o udzielonych poręczeniach.

UCHWAŁA O POWOŁANIU SKARBNIKA I ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE BURMISTRZA
Uchwała Nr LXIV/530/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11.05.2018 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Staszów.
Zaświadczenie z dnia 19.11.2018r. Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.