Audytor wewnętrzy: Marcin Bijak

Do zadań Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
1) ocena kontroli zarządczej,
2) czynności doradcze,
3) sporządzanie i wykonywanie audytu wewnętrznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego.
Komórką Audytu wewnętrznego kieruje Audytor Wewnętrzny, który podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy.