Komendant: Joanna Tutak

tel: 15 864 83 71

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 5 - parter

 Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. czuwanie nad porządkiem i w razie konieczności kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
3. kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta i gminy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) – dalej zwanej „Ustawą” Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Staszowa z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Opatowska 31, 28 - 200 Staszów - zwany dalej „Administratorem”.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora podany w pkt 1. Pani/Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celu rozpoznania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania Pani/Pana danych. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.