Komendant: Grzegorz Kwietniewski

tel: 15 864 83 15

pokój nr 115 - I piętro

 Do zakresu zadań Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej należy
w szczególności:
1. realizacja ustalonych przez wojewodę zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy,
2. Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań KSRG.
3. Inicjowanie prac i działań zarządu gminy w zakresie zaopatrzenia obszaru Gminy
w wodę do celów gaśniczych.
4. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i innych miejscowych zagrożeń terenu, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
5. Przeprowadzanie w imieniu Gminy przeglądów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
6. Udział w projektowaniu budżetu Gminy, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej
(w tym również funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych).
7. Udział w inspekcji gotowości do działań operacyjnych przeprowadzanych przez organy inspekcyjne PSP, jednostek OSP włączonych do KSRG na obszarze Gminy.
8. Przeprowadzanie inspekcji gotowości do statutowych działań ratowniczych pozostałych ochotniczych straży pożarnych.
9. Bieżąca współpraca ze Starostwem Powiatowym, Powiatową Państwową Strażą Pożarną w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze Gminy.
10. Współudział w opracowywaniu planów ratowniczych powiatu w części dotyczącej obszaru Gminy.
11. Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w zakresie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych.
12. Organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych jednostek OSP na obszarze Gminy oraz udział w organizowaniu takich ćwiczeń na obszarze powiatu.
13. Współudział w organizowaniu powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.
14. Udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy.
15. Prowadzenie na obszarze gminy działalności z zakresu popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej.