Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zarządzeniem nr 76/2017 ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Link do zarządzenia