Kierownik: Agnieszka Gilbert

tel. 15 864 83 08

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 13 - Parter

Do zadań Wydziału należy w szczególności
1. prowadzenie całości spraw związanych ze sprzedażą, zamianą i oddaniem w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy osobom fizycznym
i prawnym, w tym m.in.: sporządzanie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży,
2. prowadzenie całości spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
3. prowadzenie całości spraw związanych z wykonaniem prawa pierwokupu nieruchomości,
4. prowadzenie całości spraw związanych z oddaniem w zarząd nieruchomości będących własnością Gminy, w tym wydawanie decyzji w sprawach :
1) ustanowienia trwałego zarządu,
2) wygaśnięcia trwałego zarządu,
3) przekazania trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi,
4) ustalania opłat z tytułu trwałego zarządu,
5. zapewnienie wyceny nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości,
6. ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości,
7. prowadzenie całości spraw związanych z uwłaszczeniem Spółdzielni oraz innych osób prawnych,
8. regulacja stanów pranych ogródków działkowych,
9. wydawanie opinii dla Starostwa Powiatowego w zakresie :
1) rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
2) zapobiegania degradacji gruntów,
10. prowadzenie rejestru dochodów budżetowych z zakresu pracy Wydziału,
11. kontrola gospodarowania mieniem Gminy, będącym we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych,
12. opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w sprawach należących do właściwości Wydziału
13. prowadzenie i wydawanie decyzji w zakresie rozgraniczeń nieruchomości,
14. zlecanie, nadzorowanie i odbiór prac geodezyjnych, kartograficznych i urządzeniowo – rolnych,
15. analiza, przygotowanie i obsługa podsystemów informatycznych w zakresie ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy,
W zakresie spraw lokalowych
1. prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami w zakresie opracowywania programów gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz zasad polityki czynszowej w tych zasobach,
2. prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w zakresie najmu, w tym zarządzanie komunalnym zasobem lokali socjalnych,
3. przekazywanie komunalnych zasobów lokalowych do zarządzania zarządcom nieruchomości
4. nadzór nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w zakresie właściwego stanu technicznego, sanitarnego, utrzymania porządków wokół budynków, wykonywania obowiązków najemcy i wynajmującego,
5. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji zasobów mieszkaniowych,
6. współpraca z zarządami nieruchomości wspólnych, wynikająca z ustaw,
7. zabezpieczanie mieszkań dla osób pozbawionych mieszkań wskutek klęsk żywiołowych lub pożaru, czasowego zakwaterowania dla osób zwolnionych z zakładów karnych,
8. przygotowywanie rocznych planów remontów kapitalnych i bieżących budynków komunalnych w uzgodnieniu z zarządcą budynków komunalnych.
9. prowadzenie bieżącej ewidencji wniosków wpływających do Urzędu o przydział lokalu mieszkalnego,
10. prowadzenie rejestru osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego,
11. przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu swojego działania,
W zakresie rolnictwa
1. wykonywanie zadań związanych z ochroną zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
2. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,
3. prowadzenie należących do gminy spraw z zakresu rolnictwa i gospodarki leśnej,
4. wydawanie zezwoleń na prowadzenie upraw maku i konopi włóknistych,
5. prowadzenie nadzoru i kontroli nad tymi uprawami zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
6. koordynacja działań w zakresie gospodarki nasiennej,
7. współdziałanie z inspekcją ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie zapewnienia wymogów fitosanitarnych i przestrzennych plantacji nasiennych i szkółkarskich,
8. współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach,
9. koordynacja materiału hodowlanego zwierząt, zapewnienie właściwej organizacji kontrolowanego rozpłodu, współpraca ze służbą weterynaryjną i inseminacyjną, nadzór nad warunkami zoohigienicznymi chowu i hodowli, realizowanie programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską żywiołową, wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną,
10. współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
11. współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie,
12. współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem rolniczym, organizowanie szkoleń dla rolników, doradztwo w zakresie przystosowywania gospodarstw rolnych do produkcji żywności metodami ekologicznymi,
13. wspieranie rozwoju agroturystyki,
14. organizowanie i opracowywanie niezbędnych informacji z zakresu spisów rolnych, szacunków plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w gospodarce indywidualnej,
15. pomoc dla rolników w organizowaniu się w grupy producentów rolnych i ich związki,
16. wydawanie zaświadczeń o stażu pracy w rolnictwie,
17. opiniowanie podań złożonych przez właścicieli lasów lub użytkowników o przyznanie dotacji z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów,
18. pisemne zawiadomienie właścicieli lasów o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzania lasów do publicznego wglądu,
19. opiniowanie podań złożonych przez właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o nieodpłatne udostępnienie przez Nadleśnictwo sadzonek drzew i krzewów leśnych na ponowne prowadzenie upraw leśnych,
20. przygotowywanie projektów opinii w sprawie rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich,
21. przygotowywanie projektów opinii w sprawie wydzierżawienia obwodów łowieckich; prowadzenie rejestru obwodów łowieckich,
22. sprawy związane z mediacją w przypadku rozbieżności stanowisk przy szacowaniu szkód łowieckich dla polubownego rozstrzygania sporu,
23. współdziałanie z zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny z dzierżawcami,
24. przekazywanie informacji dotyczących programów mających na celu rozwój obszarów wiejskich,
25. organizowanie spotkań z instytucjami zajmującymi się funduszami europejskimi współpraca z Agencjami (ARiMR, ARR),
26. pomoc rolnikom w wypełnianiu dokumentacji dotyczącej dopłat,
27. współpraca z Wydziałem Promocji i Informatyki w zakresie promocji walorów turystycznych obszarów wiejskich
28. prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W zakresie nadzoru właścicielskiego
1. przygotowywanie na sesję projektów uchwał dotyczących następujących spółek: PGKiM Sp. Gminy z o.o.; ZEC Sp. z o.o.; PKS Sp. z o.o., NZOZ „Zdrowie Koniemłoty” Sp. z o.o., oraz ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie, Staszowskie Centrum Medyczne sp. z o. o., SCP zp. z o. o.
2. opiniowanie i uzgadnianie projektów uchwał kierowanych na walne zgromadzenie lub na walne zgromadzenie wspólników,
3. wyrażenie stanowiska w sprawie działalności spółki,
4. współpraca ze spółkami przy realizacji jej zadań statutowych,
5. reagowanie na informacje członków rad nadzorczych,
6. prowadzenie spraw związanych z posiadaniem przez gminę udziałów, papierów wartościowych w innych spółkach prawa handlowego.
W strukturze Wydziału ustanawia się stanowisko Zastępcy Kierownika, który w ramach udzielonych upoważnień, będzie nadzorował i odpowiadał za sprawy związane m.in.
z gospodarką nieruchomościami i geodezji tj.:
1. prowadzenie spraw związanych z oddaniem w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,
2. aktualizację opłat rocznych z tytuł użytkowania wieczystego,
3. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem gruntów Gminy, w tym m.in.:
1) zawieranie umów dzierżawy,
2) bieżąca windykacja należności zaległego czynszu, wysyłanie wezwań, naliczanie odsetek za zwłokę,
4. ustalanie opłat adiacenckich,
5. prowadzenie w całości spraw związanych z :
1) nabywaniem nieruchomości w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste,
2) nabywaniem nieruchomości w drodze wywłaszczenia na realizację celów publicznych,
3) nieruchomościami, które stają się własnością Gminy na skutek zrzeczenia się lub są przyjmowane na własność Gminy na podstawie innych tytułów prawnych,
6. wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
7. regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym m.in.:
1) przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji komunalizacyjnej,
2) zakładanie Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości Gminy,
8. dokonywanie wycen zbywanych nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
9. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
10. prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów oraz nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowej,
11. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i naliczaniem renty planistycznej oraz sporządzanie projektów decyzji w tej sprawie,
12. Aktualizacja bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów