Kierownika - Grzegorz Klimek

tel. 15 864 83 49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 214 - II piętro

Do zadań Wydziału w zakresie inwestycji należy w szczególności:
1. podejmowanie działań zmierzających do ustalenia celowości danej inwestycji w celu podjęcia przez organy gminy decyzji o przystąpieniu do jej realizacji,
2. przygotowywanie materiałów wyjściowych do projektów inwestycyjnych, kompletowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej, w tym m.in.
1) przygotowanie materiałów do załatwiania spraw prawnych,
2) aktualizacja map dla celów projektowych,
3) przygotowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy,
4) zlecanie projektowania i nadzór nad jego realizacją,
5) odbiór dokumentacji technicznej i jej weryfikacja,
6) wykonywanie kosztorysów inwestorskich,
7) przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę,
8) przygotowywanie materiałów do prowadzenia postępowań w trybie ustawy prawo zamówień publicznych związanych z inwestycją,
9) zlecanie robót wykonawcy inwestycji,
10) reprezentowanie inwestora na budowie.
3. opracowywanie harmonogramów dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z planami rzeczowo-finansowymi,
4. przygotowywanie założeń do kosztorysów inwestorskich oraz weryfikacja kosztorysów ofertowych,
5. nadzór i koordynacja realizacji inwestycji,
1) przekazywanie placu budowy,
2) nadzór nad realizacją inwestycji, weryfikacja przedmiotów robót i kosztorysów,
3) prowadzenie rejestru zaawansowania pod względem rzeczowym i finansowym,
4) potwierdzanie protokołów przerobowych oraz faktur,
5) potwierdzanie odbioru końcowego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
6) przekazywanie obiektów użytkownikom,
6. rozliczanie inwestycji zakończonych,
7. sprawowanie nadzoru nad realizacją remontów kapitalnych w obiektach gminnych,
8. prowadzenie sprawozdawczości związanej z inwestycjami,
9. opiniowanie wniosków dotyczących zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych,
10. opiniowanie wniosków dotyczących ustalania przebiegu dróg powiatowych,
11. zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych,
12. opiniowanie wniosków dotyczących zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych,
13. ustalanie przebiegu drogi gminnej,
14. wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarka drogową i na inne zajmowanie pasa drogowego w odniesieniu do dróg lokalnych miejskich,
15. orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejskiej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.
16. przeprowadzanie okresowych (nie mniej niż dwa razy w roku) przeglądów stanów dróg gminnych wspólnie z Wydziałem IKOŚ,
17. podejmowanie działań w sprawach dotyczących rozbiórki budynków stanowiących mienie komunalne i nie nadających się do dalszego użytkowania,
18. opracowywanie uchwał Rady Miejskiej w sprawach należących do właściwości Wydziału,
19. współpraca z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
W strukturze Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego wyodrębnia się Referat Planowania Przestrzennego.
Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego należy:
1. przygotowywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,
2. przygotowywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych,
3. prowadzenie postępowania w zakresie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i studium, zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
2) zawiadamianie właściwych organów, ogłaszanie w prasie, przyjmowanie wniosków,
3) współdziałanie z sąsiednimi gminami,
4) przygotowywanie wniosków w sprawie dokonania zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz gruntów leśnych na cele nieleśne,
5) przyjmowanie uwag do projektu i ich rozpatrywanie,
6) przekazywanie dokumentacji planistycznej do publikacji.
4. sporządzanie wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
5. wydawanie opinii do wstępnych projektów podziałów nieruchomości,
6. sprawowanie nadzoru urbanistyczno – architektonicznego w zakresie zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
7. składanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z urzędu, w tym przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:
1) decyzji o warunkach zabudowy,
2) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
8. prowadzenie rejestru decyzji, o których mowa w ust. 7 pkt. 1 i 2,
9. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
10. współpraca z Powiatowym Nadzorem Budowlanym,
11. prowadzenia sprawozdawczości wynikającej z zakresu działania Wydziału,
12. Wykonywanie zadań Zespołu Obsługi Inwestora.