Kierownik - Sławomir Mikula - Sekretarz

tel. 15 864 83 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 102 - I piętro

Ewidencja ludności tel. 15 864 83 07

Do zadań Wydziału należy prowadzenie całości spraw związanych z organizacją pracy
Burmistrza Miasta i Gminy oraz Urzędu, a w szczególności;
1. opracowywanie projektów statutów i regulaminów,
2. opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
3. prowadzenie rejestrów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy,
4. przekazywanie do realizacji właściwym organom zadań wynikających z zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Staszów oraz nadzór nad terminowością ich realizacji,
5. wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami na szczeblu Państwa i na terenie Gminy,
6. opracowywanie projektów rozstrzygnięć dotyczących wykonywania przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
7. koordynowanie prac związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach komunalnych,
8. organizowanie współpracy organów Gminy z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy,
9. organizowanie obsługi organizacyjnej wyborów do zarządu osiedli i sołectw na terenie miasta i gminy,
10. prowadzenie rejestru upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy dla pracowników Urzędu do wydawania decyzji,
11. prowadzenie zbioru zakresu czynności pracowników Urzędu,
12. prowadzenie spraw osobowych organów gminy, pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem kierowników jednostek oświatowych,
13. organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
14. prowadzenie spraw pracowniczych, wynikających z kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych,
15. prowadzenie spraw socjalnych,
16. prowadzenie spraw związanych z praktykami, stażami i wolontariatem,
17. prowadzenie spraw związanych z pracami interwencyjnymi oraz innymi formami
aktywizacji zawodowej,
18. prowadzenie rejestru wydawanych delegacji służbowych,
19. przekazywanie w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy informacji sołtysom o wysokości środków przypadających na dane sołectwo w ramach funduszu sołeckiego.
W strukturze Wydziału Organizacyjnego wyodrębnia się Biuro Rady Miejskiej, do którego należy w szczególności:
1) opracowywanie materiałów z obrad Rady Miejskiej i jej organów oraz przekazywanie ich odpowiednio jednostkom do realizacji i czuwanie nad terminowością ich realizacji,
2) prowadzenie rejestru:
a) uchwał Rady Miejskiej,
b) interpelacji i wniosków radnych,
c) wniosków i opinii komisji,
d) ewidencji radnych,
3) prowadzenie zbioru uchwał i zbioru przepisów gminnych wydawanych przez Radę Miejską,
4) czuwanie nad terminowością załatwiania interpelacji i wniosków zgłaszanych przez radnych,
5) współdziałanie z zarządami osiedli przy realizacji ich statutowych zadań,
6) przekazywanie uchwał podjętych przez Radę Miejską Wojewodzie Świętokrzyskiemu,
7) prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej i organizacja sposobu ich załatwiania,
8) tworzenie warunków umożliwiających wykonywanie mandatu przez radnych,
9) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do ustalenia prawa do diety dla radnych,
20. W strukturze Wydziału Organizacyjnego funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta, do którego należy realizacja zadań związanych z obsługą interesantów załatwiających sprawy w Urzędzie, a w szczególności:
1) udzielanie klientom informacji w zakresie spraw realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
2) informowanie i kierowanie klientów do właściwych wydziałów Urzędu bądź instytucji w celu załatwienia spraw zgodnie z kompetencjami,
3) przyjmowanie pism, wniosków i podań, w tym w formie elektronicznej,
4) wydawanie druków i formularzy.
W zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych należy w szczególności :
1. przygotowywanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej,
2. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania,
3. koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, w tym opracowywanie planów obrony cywilnej, uzgadnianie i przedstawianie do zatwierdzenia organowi nadrzędnemu,
4. zapewnienie logistycznego przygotowania do działania wszystkich służb ratowniczych oraz zadań związanych z ochroną ludności,
5. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla formacji obrony cywilnej i ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
6. przygotowanie i prowadzenie procesu ewakuacji i przyjęcia ludności,
7. współdziałanie w zakresie zwalczania i usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń,
8. ustalanie i nadzorowanie wykonania zadań w zakresie obrony cywilnej w stosunku do instytucji i podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta i gminy,
9. planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt obrony cywilnej,
10. wykonywanie zadań planistyczno – operacyjnych dla Burmistrza Miasta i Gminy w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń,
11. zapewnienie warunków do koordynacji działań w zakresie wystąpienia zdarzeń noszących znamiona kryzysu,
12. koordynowanie zadań w zakresie ochrony dóbr kultury,
13. opracowanie, wdrażanie i bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach szczególnych zagrożeń,
14. obsługa kancelaryjno-biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
15. planowanie i realizacja szkolenia obronnego,
16. współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
17. wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i utrzymaniem w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej podwyższania gotowości obronnej i funkcjonowania gminy w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracowywanie i aktualizowanie w tym zakresie:
- Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy,
- Regulaminu Urzędu na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny,
- dokumentację Stałego Dyżuru Burmistrza,
- innej dokumentacji obronnej.
18. opracowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stanowiska kierowania,
19. współdziałanie z organizacjami społecznymi w przygotowywaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności,
20. przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych oraz udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,
21. organizowanie i przeprowadzanie akcji kurierskiej oraz świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby akcji,
22. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, nakładaniem i realizacją świadczeń na rzecz obrony, opracowywanie i aktualizacja określonej dokumentacji w tym zakresie,
23. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystywaniem służby zdrowia na potrzeby obronne.
W zakresie prowadzonych spraw ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa w gminie:
1. realizacja zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
2. organizowanie funkcjonowania OSP na terenie gminy Staszów, rejestracja stowarzyszeń w KRS,
3. sporządzanie planów kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych gminy i spółkach gminy oraz ich realizacja,
4. prowadzenie analiz stanu ochrony przeciwpożarowej w Gminie,
5. współpraca z Oddziałami Związku OSP RP wszystkich szczebli,
6. opracowywanie projektu budżetu dotyczącego ochotniczych straży pożarnych,
7. pomoc w funkcjonowaniu ochotniczym strażom pożarnym,
8. współpraca z Komendą Powiatową PSP w Staszowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy,
9. prowadzenie postępowań zmierzających do wydania decyzji zezwalającej lub odmowy wydania zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej,
10. prowadzenie spraw zmierzających do wydania zakazu zorganizowania zgromadzeń,
11. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zmianę organizacji ruchu drogowego w przypadkach imprez okolicznościowych.
W zakresie działalności ogólnej Urzędu:
1. prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu, w tym rejestru pism przychodzących i wychodzących z Urzędu,
2. prowadzenie archiwum zakładowego,
3. sprawowanie obsługi biurowej kierownictwa Urzędu,
4. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą wydawnictw i prasy,
5. załatwianie spraw związanych z pieczęciami urzędu i pracowników,
6. planowanie i realizacja inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących budynku,
7. gospodarka środkami rzeczowymi, zakup rzeczy ruchomych, materiałów i pomocy biurowych,
8. zapewnienie warunków pracy zgodnych z przepisami BHP oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe Urzędu,
9. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania ryczałtów i limitów kilometrowych dla pracowników Urzędu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
10. prowadzenie gospodarki taborem samochodowym Urzędu,
11. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej dla pracowników Urzędu,
12. wykonywanie prac związanych z zapewnieniem porządku i czystości w Urzędzie,
13. obsługa uroczystości odbywających się w siedzibie Urzędu,
14. prowadzenie tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
15. prowadzenie spraw związanych z łącznością w Urzędzie, w tym centrali telefonicznej,
16. przechowywanie pism przez okres 7 dni, w razie braku możliwości ich dostarczenia adresatom.

tów do właściwych wydziałów Urzędu bądź instytucji w celu załatwienia spraw zgodnie z kompetencjami,
3) przyjmowanie pism, wniosków i podań, w tym w formie elektronicznej,
4) wydawanie druków i formularzy.
W zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych należy w szczególności :
1. przygotowywanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej,
2. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania,
3. koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, w tym opracowywanie planów obrony cywilnej, uzgadnianie i przedstawianie do zatwierdzenia organowi nadrzędnemu,
4. zapewnienie logistycznego przygotowania do działania wszystkich służb ratowniczych oraz zadań związanych z ochroną ludności,
5. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla formacji obrony cywilnej i ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
6. przygotowanie i prowadzenie procesu ewakuacji i przyjęcia ludności,
7. współdziałanie w zakresie zwalczania i usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń,
8. ustalanie i nadzorowanie wykonania zadań w zakresie obrony cywilnej w stosunku do instytucji i podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta i gminy,
9. planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt obrony cywilnej,
10. wykonywanie zadań planistyczno – operacyjnych dla Burmistrza Miasta i Gminy w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń,
11. zapewnienie warunków do koordynacji działań w zakresie wystąpienia zdarzeń noszących znamiona kryzysu,
12. koordynowanie zadań w zakresie ochrony dóbr kultury,
13. opracowanie, wdrażanie i bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach szczególnych zagrożeń,
14. obsługa kancelaryjno-biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
15. planowanie i realizacja szkolenia obronnego,
16. współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
17. wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i utrzymaniem w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej podwyższania gotowości obronnej i funkcjonowania gminy w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracowywanie i aktualizowanie w tym zakresie:
- Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy,
- Regulaminu Urzędu na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny,
- dokumentację Stałego Dyżuru Burmistrza,
- innej dokumentacji obronnej.
18. opracowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stanowiska kierowania,
19. współdziałanie z organizacjami społecznymi w przygotowywaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności,
20. przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych oraz udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,
21. organizowanie i przeprowadzanie akcji kurierskiej oraz świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby akcji,
22. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, nakładaniem i realizacją świadczeń na rzecz obrony, opracowywanie i aktualizacja określonej dokumentacji w tym zakresie,
23. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystywaniem służby zdrowia na potrzeby obronne.
W zakresie prowadzonych spraw ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa w gminie:
1. realizacja zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
2. organizowanie funkcjonowania OSP na terenie gminy Staszów, rejestracja stowarzyszeń w KRS,
3. sporządzanie planów kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych gminy i spółkach gminy oraz ich realizacja,
4. prowadzenie analiz stanu ochrony przeciwpożarowej w Gminie,
5. współpraca z Oddziałami Związku OSP RP wszystkich szczebli,
6. opracowywanie projektu budżetu dotyczącego ochotniczych straży pożarnych,
7. pomoc w funkcjonowaniu ochotniczym strażom pożarnym,
8. współpraca z Komendą Powiatową PSP w Staszowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy,
9. prowadzenie postępowań zmierzających do wydania decyzji zezwalającej lub odmowy wydania zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej,
10. prowadzenie spraw zmierzających do wydania zakazu zorganizowania zgromadzeń,
11. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zmianę organizacji ruchu drogowego w przypadkach imprez okolicznościowych.
W zakresie działalności ogólnej Urzędu:
1. prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu, w tym rejestru pism przychodzących i wychodzących z Urzędu,
2. prowadzenie archiwum zakładowego,
3. sprawowanie obsługi biurowej kierownictwa Urzędu,
4. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą wydawnictw i prasy,
5. załatwianie spraw związanych z pieczęciami urzędu i pracowników,
6. planowanie i realizacja inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących budynku,
7. gospodarka środkami rzeczowymi, zakup rzeczy ruchomych, materiałów i pomocy biurowych,
8. zapewnienie warunków pracy zgodnych z przepisami BHP oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe Urzędu,
9. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania ryczałtów i limitów kilometrowych dla pracowników Urzędu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
10. prowadzenie gospodarki taborem samochodowym Urzędu,
11. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej dla pracowników Urzędu,
12. wykonywanie prac związanych z zapewnieniem porządku i czystości w Urzędzie,
13. obsługa uroczystości odbywających się w siedzibie Urzędu,
14. prowadzenie tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
15. prowadzenie spraw związanych z łącznością w Urzędzie, w tym centrali telefonicznej,
16. przechowywanie pism przez okres 7 dni, w razie braku możliwości ich dostarczenia adresatom.

nia obronnego,
16. współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
17. wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i utrzymaniem w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej podwyższania gotowości obronnej i funkcjonowania gminy w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracowywanie i aktualizowanie w tym zakresie:
- Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy,
- Regulaminu Urzędu na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny,
- dokumentację Stałego Dyżuru Burmistrza,
- innej dokumentacji obronnej.
18. opracowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stanowiska kierowania,
19. współdziałanie z organizacjami społecznymi w przygotowywaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności,
20. przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych oraz udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,
21. organizowanie i przeprowadzanie akcji kurierskiej oraz świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby akcji,
22. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, nakładaniem i realizacją świadczeń na rzecz obrony, opracowywanie i aktualizacja określonej dokumentacji w tym zakresie,
23. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystywaniem służby zdrowia na potrzeby obronne.
W zakresie prowadzonych spraw ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa w gminie:
1. realizacja zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
2. organizowanie funkcjonowania OSP na terenie gminy Staszów, rejestracja stowarzyszeń w KRS,
3. sporządzanie planów kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych gminy i spółkach gminy oraz ich realizacja,
4. prowadzenie analiz stanu ochrony przeciwpożarowej w Gminie,
5. współpraca z Oddziałami Związku OSP RP wszystkich szczebli,
6. opracowywanie projektu budżetu dotyczącego ochotniczych straży pożarnych,
7. pomoc w funkcjonowaniu ochotniczym strażom pożarnym,
8. współpraca z Komendą Powiatową PSP w Staszowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy,
9. prowadzenie postępowań zmierzających do wydania decyzji zezwalającej lub odmowy wydania zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej,
10. prowadzenie spraw zmierzających do wydania zakazu zorganizowania zgromadzeń,
11. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zmianę organizacji ruchu drogowego w przypadkach imprez okolicznościowych.
W zakresie działalności ogólnej Urzędu:
1. prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu, w tym rejestru pism przychodzących i wychodzących z Urzędu,
2. prowadzenie archiwum zakładowego,
3. sprawowanie obsługi biurowej kierownictwa Urzędu,
4. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą wydawnictw i prasy,
5. załatwianie spraw związanych z pieczęciami urzędu i pracowników,
6. planowanie i realizacja inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących budynku,
7. gospodarka środkami rzeczowymi, zakup rzeczy ruchomych, materiałów i pomocy biurowych,
8. zapewnienie warunków pracy zgodnych z przepisami BHP oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe Urzędu,
9. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania ryczałtów i limitów kilometrowych dla pracowników Urzędu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
10. prowadzenie gospodarki taborem samochodowym Urzędu,
11. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej dla pracowników Urzędu,
12. wykonywanie prac związanych z zapewnieniem porządku i czystości w Urzędzie,
13. obsługa uroczystości odbywających się w siedzibie Urzędu,
14. prowadzenie tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
15. prowadzenie spraw związanych z łącznością w Urzędzie, w tym centrali telefonicznej,
16. przechowywanie pism przez okres 7 dni, w razie braku możliwości ich dostarczenia adresatom.